Coronabezoek

Pour la version française voir en-dessous             For the English version see below.

Tijdens het bezoek kan u uw eigen masker dragen. Het familiaal en ongestoord blijven voorlopig opgeschort.

Elke gedetineerde kan 1 bezoek van 2 volwassenen (1 volwassene is vanaf 12 jaar oud) per week ontvangen en maximum 3 personen per bezoek. Bijvoorbeeld: 2 volwassenen en 1 kind of 1 volwassene met 2 kinderen of 2 volwassenen.
Kinderen zijn toegelaten. Ze hoeven geen mondmasker te dragen. Fysiek contact tussen de gedetineerde en zijn klein(e)/jong(e) kind(eren) is toegestaan, maar niet tussen volwassenen.

Bezoekmomenten:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag:
- Bezoekreeks 1: 13u15 - 14u15
- Bezoekreeks 2: 14u45 - 15u45
- Bezoekreeks 3: 16u15 - 17u15

Zaterdag, zondag en feestdagen:
- Bezoekreeks 1 : 09u15 - 10u15 ( op zaterdag voor alle gedetineerden, op zon - en feestdagen enkel       voor beklaagden)
- Bezoekreeks 2 : 10u45 - 11u45 (enkel op zaterdag)
- Bezoekreeks 3 : 13u15 - 14u15 (enkel op zaterdag)
- Bezoekreeks 4 : 15u00 - 16u00 (enkel op zaterdag)

De gedetineerde reserveert het bezoekmoment en brengt u hiervan op de hoogte.

U dient zich 15 minuten voor de aanvang van het bezoek aan te melden. Gelieve dit stipt te respecteren (30 minuten indien u een rolstoel gebruikt).

Bij de inschrijving tekent u een verklaring op erewoord dat u tijdens de voorbije 14 dagen niet ziek was. Het is mogelijk dat uw temperatuur op afstand gemeten wordt.

U toont bij de inschrijving het formulier en uw identiteitskaart (u geeft ze niet af).

Omwille van de afstand die tussen personen moet gerespecteerd worden, is de capaciteit in de
bezoekzaal momenteel beperkt tot 10 plaatsen.

Drank, voeding of kantine bestellen is nu niet mogelijk. U hoeft dus ook geen geld mee te nemen
naar de bezoekzaal.

Voor het individueel bezoek geldt dezelfde reservatieprocedure. De gedetineerde brengt u
op de hoogte van het bezoekmoment.

Met dank voor uw begrip voor deze noodzakelijke maatregelen,

D. Van Bogaert
Inrichtingshoofd - Gevangenis GentHieronder vindt u de verklaring op erewoord van de bezoeker: versterkte maatregelen

Hieronder vindt u de regels tijdens het bezoek

La version française

Pendant la visite vous pouvez  porter votre propre masque. Les visites familiales et intimes resteront suspendues pour le moment.

Chaque détenu peut recevoir 1 visite de 2 adultes ( 1 adulte est à partir de 12 ans) par semaine et au maximum 3 personnes par visite. Par exemple 2 adultes et 1 enfant ou 1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes.
Les enfants sont autorisés à se rendre à la visite. Les enfants ne doivent pas porter de masque.
Des contacts physiques entre le détenu et son/ses jeune(s) enfant(s) sont autorisés, mais interdit entre adultes.

Les horaires de visite:

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi:
o  serie 1: 13 h15 - 14 h 15
o  série 2: 14 h 45 - 15 h 45
o  série 3: 16 h 15 - 17 h 15

Samedi, dimanche et jours fériés:
o  série 1 : 9 h 15 - 10 h 15 (samedi pour tous les détenus, dimanche et jours fériérs seulement pour les     accusés)
o  série 2 : 10 h 45 - 11 h 45 (seulement le samedi)
o  série 3 : 13 h 15 - 14 h 15 (seulement le samedi)
o  serie 4 : 15 h 00 - 16 h 00 (seulement le samedi)

Le détenu fait la réservation de la visite et vous informera.

Vous pouvez vous inscrire 15 minutes avant le début de la visite (pour les personnes en chaise roulante, veuillez-vous présenter 30 minutes avant le début de la visite). Veuillez le respecter strictement.

A l'inscription de la visite, vous signez la déclaration sur l'honneur attestant que vous n'avez pas été malade au cours des 14 derniers jours. Votre température pourrait être prise à distance.

Lors de votre inscription, vous présentez votre carte d'identité (vous ne la remettez pas).

En raison de la distance à respecter entre les personnes, la capacité de la salle des visiteurs est actuellement limitée à 10 places.

Commander des boissons, de la nourriture ou des cantines n'est pas possible. Vous n'avez pas besoin d'argent dans la salle de visite.

La même procédure de réservation s'applique aux visites individuelles. Le détenu vous informera de l'heure de la visite.

Merci de votre compréhension de ces mesures nécessaires,


D. Van Bogaert
Chef d'établissement - Prison de Gand

Consultez ci-dessous la déclaration sur l'honneur pour les visiteurs dans les prisons: mesures renforcées.

Consultez ci-dessous les règles à suivre durant la visite.

English version

During the visit you can wear your own facial mask.

The family and undisturbed visits will remain suspended for the time being.

Each detainee can receive 1 visit of 2 adults ( an adult is from 12 years old) per week and maximum 3 persons per visit. For example: 2 adults and 1 child or 1 adult and 2 children or 2 adults.

Children are allowed. They don't need to wear a face mask. Phycical contact between the detainee and his child is allowed, but not between adults.

o Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday :
- shift 1: 1:15 pm - 2:15 pm
- shift 2: 2:45 pm - 3:45 pm
- shift 3: 4:15 pm - 5:15 pm

o Saturday, Sunday and public holidays:
-
shift 1: 9:15 am - 10:15 am (on Saturday for all detainees, Sunday and public holidays only for accused)
- shift 2: 10:45 am - 11:45 am (only on Saturday)
- shift 3: 1:15 pm - 2:15 pm (only on Saturday)
- shift 4 : 3:00 pm - 4:00 pm (only on Saturday)

The detainee
makes the reservation and informs you of this.

You can register 15 minutes before the start of the visit. Please respect this moment strictly. (30 minutes for wheelchair users).

When registering, you will be asked to sign a declaration of honour that you have not been ill in the past 14 days. Your temperature may be measured from a distance.

When registering, you show your identity card to the staff (you do not hand it over).

Due to the distance that must be respected between
persons, the capacity in the visitor room is currently limited to 10 places.

Ordering drinks, food or other things is not possible for the moment. You do not have to bring money to the visiting room.

The same reservation procedure applies to individual visits. The detainee will inform you of time of the visit.

Thanks for your understanding of these necessary measures,


D. Van Bogaert
Governor  - Prison of Ghent 


The declaration of honour for prison visitors: stronger measures, see below.

Rules during visit see below.