Coronabezoek

Pour la version française voir en-dessous             For the English version see below.

Vanaf maandag 25/05/2020 is het gemeenschappelijk bezoek (bezoek aan tafel), het individueel bezoek (bezoek achter glas) en het intern bezoek opnieuw mogelijk. Het familiaal, ongestoord en kinderbezoek blijven voorlopig opgeschort.

Elke gedetineerde kan 1 bezoek van 1 volwassene (= minimum 16 jaar oud) per week ontvangen op volgende momenten:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag:
- Bezoekreeks 1: 13u15 - 14u15
- Bezoekreeks 2: 14u45 - 15u45
- Bezoekreeks 3: 16u15 - 17u15

Zaterdag, zondag en feestdagen:
- Bezoekreeks 1 : 09u15 - 10u15
- Bezoekreeks 2 : 10u45 - 11u45
- Bezoekreeks 3 : 13u15 - 14u15
- Bezoekreeks 4 : 15u00 - 16u00

De gedetineerde reserveert het bezoekmoment en brengt u hiervan op de hoogte.

U dient zich 15 minuten voor de aanvang van het bezoek aan te melden. Gelieve dit stipt te respecteren (30 minuten indien u een rolstoel gebruikt).

Bij de inschrijving tekent u een verklaring op erewoord dat u tijdens de voorbije 14 dagen niet ziek was. Het is mogelijk dat uw temperatuur op afstand gemeten wordt.

U toont bij de inschrijving het formulier en uw identiteitskaart (u geeft ze niet af).

Omwille van de afstand die tussen personen moet gerespecteerd worden, is de capaciteit in de
bezoekzaal momenteel beperkt tot 10 plaatsen.

Drank, voeding of kantine bestellen is nu niet mogelijk. U hoeft dus ook geen geld mee te nemen
naar de bezoekzaal.

Voor het individueel bezoek geldt dezelfde reservatieprocedure. De gedetineerde brengt u
op de hoogte van het bezoekmoment.

Met dank voor uw begrip voor deze noodzakelijke maatregelen,

D. Van Bogaert
Inrichtingshoofd - Gevangenis GentHieronder vindt u de verklaring op erewoord van de bezoeker 

Hieronder vindt u de regels tijdens het bezoek

La version française

A partir du lundi 25/05/2020, la visite en commun (visite à la table), la visite individuelle (visite derrière carreaux) et la visite interne sont à nouveau possibles.

Les visites familiales, intimes et aux enfants resteront suspendues pour le moment.

Chaque détenu peut recevoir 1 visite d' 1 adulte (= minimum 16 ans) par semaine
aux horaires suivants:

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi:
o  serie 1: 13 h15 - 14 h 15
o  série 2: 14 h 45 - 15 h 45
o  série 3: 16 h 15 - 17 h 15

Samedi, dimanche et jours fériés:
o  série 1 : 9 h 15 - 10 h 15
o  série 2 : 10 h 45 - 11 h 45
o  série 3 : 13 h 15 - 14 h 15
o  serie 4 : 15 h 00 - 16 h 00

Le détenu fait la réservation de la visite et vous informera.

Vous pouvez vous inscrire 15 minutes avant le début de la visite (pour les personnes en chaise roulante, veuillez-vous présenter 30 minutes avant le début de la visite). Veuillez le respecter strictement.

A l'inscription de la visite, vous signez la déclaration sur l'honneur attestant que vous n'avez pas été malade au cours des 14 derniers jours. Votre température pourrait être prise à distance.

Lors de votre inscription, vous présentez votre carte d'identité (vous ne la remettez pas).

En raison de la distance à respecter entre les personnes, la capacité de la salle des visiteurs est actuellement limitée à 10 places.

Commander des boissons, de la nourriture ou des cantines n'est pas possible. Vous n'avez pas besoin d'argent dans la salle de visite.

La même procédure de réservation s'applique aux visites individuelles. Le détenu vous informera de l'heure de la visite.

Merci de votre compréhension de ces mesures nécessaires,


D. Van Bogaert
Chef d'établissement - Prison de Gand

Consultez ci-dessous la déclaration sur l'honneur pour les visiteurs dans les prisons.

Consultez ci-dessous les règles à suivre durant la visite.

English version

From Monday 25/05/2020, the visits in the common room (visit to the table), the individual
visit (visit behind glass) and the internal visit are again possible.

The family, undisturbed and child visits will remain suspended for the time being.

You can receive 1 visit of 1 adult (= minimum 16 years old) per week at the following times:

o Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday :
- shift 1: 1:15 pm - 2:15 pm
- shift 2: 2:45 pm - 3:45 pm
- shift 3: 4:15 pm - 5:15 pm

o Saturday, Sunday and public holidays:
-
shift 1: 9:15 am - 10:15 am
- shift 2: 10:45 am- 11:45 am
- shift 3: 1:15 pm - 2:15 pm
- shift 4 : 3:00 pm - 4:00 pm

The detainee
makes the reservation and informs you of this.

You can register 15 minutes before the start of the visit. Please respect this moment strictly. (30 minutes for wheelchair users).

When registering, you will be asked to sign a declaration of honour that you have not been ill in the past 14 days. Your temperature may be measured from a distance.

When registering, you show your identity card to the staff (you do not hand it over).

Due to the distance that must be respected between
persons, the capacity in the visitor room is currently limited to 10 places.

Ordering drinks, food or other things is not possible for the moment. You do not have to bring money to the visiting room.

The same reservation procedure applies to individual visits. The detainee will inform you of time of the visit.

Thanks for your understanding of these necessary measures,


D. Van Bogaert
Governor  - Prison of Ghent 


The declaration of honour for prison visitors see below.

Rules during visit see below.