Coronabezoek

Pour la version française voir en-dessous             For the English version see below.

Tijdens het bezoek draagt u een persoonlijk mondmasker (vanaf de leeftijd van 12 jaar). Er zijn plexischermen geplaatst op de bezoektafels. De gedetineerde en zijn/haar bezoekers kunnen hun mondmasker afzetten wanneer ze aan de bezoektafel zitten.

Elke gedetineerde kan 1 bezoek van 1 volwassene (1 volwassene is vanaf 16 jaar oud) per week ontvangen en maximum 2 kinderen.
Vanaf 22/10/2020 is er slechts 1 vaste volwassen bezoeker per gedetineerde per maand toegestaan en maximum 2 kinderen per bezoekmoment.
Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen. Kort fysiek contact tussen de gedetineerde en zijn bezoeker is toegestaan enkel bij het begin en het einde van het bezoek.

Bezoekmomenten:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag:
- Bezoekreeks 1: 13u15 - 14u15
- Bezoekreeks 2: 14u45 - 15u45
- Bezoekreeks 3: 16u15 - 17u15

Zaterdag, zondag en feestdagen:
- Bezoekreeks 1 : 09u15 - 10u15 ( op zaterdag voor alle gedetineerden, op zon - en feestdagen enkel       voor beklaagden)
- Bezoekreeks 2 : 10u45 - 11u45 (enkel op zaterdag)
- Bezoekreeks 3 : 13u15 - 14u15 (enkel op zaterdag)
- Bezoekreeks 4 : 15u00 - 16u00 (enkel op zaterdag)

De gedetineerde reserveert het bezoekmoment en brengt u hiervan op de hoogte.

U dient zich 15 minuten voor de aanvang van het bezoek aan te melden. Gelieve dit stipt te respecteren (30 minuten indien u een rolstoel gebruikt).

Bij de inschrijving tekent u een verklaring op erewoord dat u:

- tijdens de voorbije 14 dagen niet ziek was. Temperatuurmeting is mogelijk.
- tijdens de voorbije maanden niet bent terug gekeerd uit een rode zone.
- de gevangenis informeert als je ziek wordt binnen de twee dagen na het bezoek via infogevangenis.gent@just.fgov.be of via 09/234 65 00.

U toont bij de inschrijving het formulier en uw identiteitskaart (u geeft ze niet af).

Omwille van de afstand die tussen personen moet gerespecteerd worden, is de capaciteit in de
bezoekzaal momenteel beperkt tot 10 plaatsen.

Er wordt vanaf 14/09 een beperkt aanbod van drank en versnaperingen aangeboden. Er kan enkel betaald worden via bancontact.

Voor het individueel bezoek geldt dezelfde reservatieprocedure. De gedetineerde brengt u
op de hoogte van het bezoekmoment.

Met dank voor uw begrip voor deze noodzakelijke maatregelen,

D. Van Bogaert
Inrichtingshoofd - Gevangenis Gent

Hieronder vindt u de nieuwe regels voor het aanmelden voor bezoek vanaf 16/10/2020


Hieronder vindt u de nieuwe verklaring op erewoord van de bezoeker: versoepeling vanaf 14/09/2020

Hieronder vindt u de nieuwe toegangsregels voor het bezoek vanaf 22/10/2020

La version française

Pendant la visite, vous porterez un masque personnel (à partir de l'âge de 12 ans). Des écrans Plexi sont placés sur les tables de visite. Le détenu et ses visiteurs peuvent retirer leur masque lorsqu'ils sont assis à la table de visite.

Chaque détenu peut recevoir 1 visite de 1 adulte ( 1 adulte est à partir de 16 ans)  par semaine et max.  2 enfants par visite.

 A partir du 22/10/2020, seulement 1 visiteur fixe par détenu par mois est autorisé et max. 2 enfants par visite. 
Les enfants moins de 12 ans ne doivent pas porter de masque.
Le bref contact physique entre le détenu et son visiteur n'est autorisé qu'au début et à la fin de la visite.

Les horaires de visite:

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi:
o  serie 1: 13h 15 - 14h 15
o  série 2: 14h 45 - 15h 45
o  série 3: 16h 15 - 17h 15

Samedi, dimanche et jours fériés:
o  série 1 : 9h 15 - 10h 15 (samedi pour tous les détenus, dimanche et jours fériérs seulement pour les     accusés)
o  série 2 : 10h 45 - 11h 45 (seulement le samedi)
o  série 3 : 13h 15 - 14h 15 (seulement le samedi)
o  serie 4 : 15h 00 - 16h 00 (seulement le samedi)

Le détenu fait la réservation de la visite et vous informera.

Vous pouvez vous inscrire 15 minutes avant le début de la visite (pour les personnes en chaise roulante, veuillez-vous présenter 30 minutes avant le début de la visite). Veuillez le respecter strictement.

A l'inscription de la visite, vous signez la déclaration sur l'honneur attestant que:

vous n'étiez pas malade les derniers 14 jours. La mesure de la température est possible.

 vous n'êtes pas revenu d'une zone rouge ces derniers mois.

informer la prison si vous tombez malade dans les deux jours suivant la visite via infogevangenis.gent@just.fgov.be ou via 09/234 65 00.

Lors de votre inscription, vous présentez votre carte d'identité (vous ne la remettez pas).

En raison de la distance à respecter entre les personnes, la capacité de la salle des visiteurs est actuellement limitée à 10 places.

Une gamme limitée de boissons et de collations sera proposée à partir du 14/09. Le paiement ne peut être effectué que via bancontact.

La même procédure de réservation s'applique aux visites individuelles. Le détenu vous informera de l'heure de la visite.

Merci de votre compréhension de ces mesures nécessaires,


D. Van Bogaert
Chef d'établissement - Prison de Gand

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles règles accès à la visite à partir du 22/10/2020

Consultez ci-dessous nouvelle déclaration sur l'honneur du visiteur: assouplissements visites à partir de 14/09/2020.

Consultez ci-dessous les nouvelles règles durant la visite à partir du 16/10/2020

English version

During the visit you will wear a personal face mask (from 12 years). Plexi screens have been placed on the visiting tables. The inmate and his / her visitors can take off their face mask when they are seated at the visiting table.

Each detainee can receive 1 visit of 1 adult ( an adult is from 16 years old) per week and maximum 2 childeren per visit.  From 22/10/2020, only 1 regular adult visitor (from 16 years) per prisoner is allowed for a month and a maximum of 2 children (under 16 years) per visit moment.

Children under 12 year don't need to wear a face mask. Short phycical contact between the detainee and his vivsitor is only allowed at the beginning and at the end of the visit.

o Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday :
- shift 1: 1:15 pm - 2:15 pm
- shift 2: 2:45 pm - 3:45 pm
- shift 3: 4:15 pm - 5:15 pm

o Saturday, Sunday and public holidays:
-
shift 1: 9:15 am - 10:15 am (on Saturday for all detainees, Sunday and public holidays only for accused)
- shift 2: 10:45 am - 11:45 am (only on Saturday)
- shift 3: 1:15 pm - 2:15 pm (only on Saturday)
- shift 4 : 3:00 pm - 4:00 pm (only on Saturday)

The detainee
makes the reservation and informs you of this.

You can register 15 minutes before the start of the visit. Please respect this moment strictly. (30 minutes for wheelchair users).

When registering, you will be asked to sign a declaration of honour:
- to not have felt any symptoms of Covid-19 over the past 14 days. Temperature measurement is possible.
- to not have returned from a red area over the past 14 days
- to inform the prison if you or the minor(s) accompanying you fall ill within 2 days after prison visit via infogevangenis.gent@just.fgov.be or 09/234.65.00.

When registering, you show your identity card to the staff (you do not hand it over).

Due to the distance that must be respected between
persons, the capacity in the visitor room is currently limited to 10 places.

A limited range of drinks and snacks will be offered from 14/09/2020. Payment can only be made by bancontact.

The same reservation procedure applies to individual visits. The detainee will inform you of time of the visit.

Thanks for your understanding of these necessary measures,


D. Van Bogaert
Governor  - Prison of Ghent 

The new accès rules for visitors from 22/10/2020


The declaration of honour for prison visitors from 14/09/2020: see below.

Nuw rules during visit from 14/09/2020: see below.