Structurele medewerkers

Justitieel Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) richt zich tot personen en hun directe sociale omgeving die (dreigen) in aanraking (te) komen met strafrechtelijke instanties of tot personen en hun directe sociale omgeving die verblijven in de gevangenis van Gent.

Het CAW biedt individuele trajectbegeleiding aan en ondersteunen de organisatie van verschillende activiteiten zoals infoavonden, kinderbezoek, vormingen, partner- en gezinsactiviteiten en AA/NA bijeenkomsten.

Centrum OBRA|BAKEN biedt in de gevangenis actieve agogische ondersteuning aan geïnterneerden met een verstandelijke handicap. Het project heeft als naam 'Ontgrendeld'. Ontgrendeld werkt samen met de gedetineerde en diens natuurlijk en professioneel netwerk naar uitstroom uit de gevangenis, met het oog op een duurzame en inclusieve re-integratie, met maximaal haalbare participatie van de persoon met een beperking in de samenleving.

In detentie wordt eveneens onderwijs aangeboden, opdat sociale re-integratie maximaal ondersteund wordt. Dit wordt gecoördineerd door vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs. Er wordt gewerkt volgens het import model, wat inhoud dat dezelfde kwaliteit zoals in de vrije samenleving wordt aangeboden. Dit gebeurt in samenwerking met externe onderwijs partners zoals CVO Gent en het Centrum voor Basiseducatie.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips verzorgt vrijwillige psychotherapeutische gesprekken met gedetineerden die kampen met psychische of psychiatrische problemen.

Daarnaast beschikt het centrum over bijzondere expertise op het vlak van drugpreventie, verslavingszorg, forensische zorg, suïcidepreventie en epilepsie.

De Rode Antraciet staat in voor de coördinatie van het aanbod in cultuur, sport en vormingswerk voor de gedetineerden.
Klik hier voor het voorstellingsfilmpje van De Rode Antraciet. 

De VDAB vaardigt een VDAB-consulent af, die bijna dagelijks in de gevangenis te Gent aanwezig is om gedetineerden te helpen en begeleiden in hun zoektocht naar werk. In het kader van reclassering is een job een heel belangrijk element.

In de gevangenis is er een gevangenisbibliotheek, deze is tot stand gekomen in samenwerking met de Gentse stadsbibliotheek 'De Krook'. De collectie bestaat uit boeken, cd's, dvd's, games, strips, tijdschriften en studiemateriaal.