Structurele medewerkers

Justitieel Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) richt zich tot personen en hun directe sociale omgeving die verblijven in de gevangenis van Gent.

Het JWW biedt individuele trajectbegeleiding aan en ondersteunen de organisatie van activiteiten zoals infoavonden, kinderbezoek, partner- en gezinsactiviteiten en AA/NA bijeenkomsten,... Hiertoe worden organisatieondersteuners tewerkgesteld.

OBRA|BAKEN (werking Ontgrendeld) biedt in de gevangenis ondersteuning aan gedetineerden met een (vermoeden van) beperking. Ontgrendeld werkt samen met de gedetineerde en zijn netwerk aan de re-integratie in de samenleving.

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (vocvo) stelt een onderwijscoördinator tewerk die samen met de basiseducatie en het volwassenenonderwijs het onderwijsaanbod in de gevangenis organiseert. 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips verzorgt vrijwillige psychotherapeutische gesprekken met gedetineerden die kampen met psychische of psychiatrische problemen.

Het centrum beschikt over expertise op het vlak van drugpreventie, verslavingszorg, forensische zorg, suïcidepreventie.

De Rode Antraciet staat in voor de coördinatie van het cultuur- en sportaanbod en het vormingswerk voor de gedetineerden. Zij stellen een cultuurfunctionaris en een sportfunctionaris tewerk.
Klik hier voor het voorstellingsfilmpje van De Rode Antraciet. 

De VDAB vaardigt een VDAB-consulent af die dagelijks in de gevangenis te Gent aanwezig is om gedetineerden te helpen en begeleiden in hun zoektocht naar werk.

De gevangenisbibliotheek is een bijzonder filiaal van de Gentse stadsbibliotheek 'De Krook'. De bibliotheek wordt beheerd door een bibliotheekconsulent. De collectie bestaat uit boeken, cd's, dvd's, games, strips, tijdschriften en studiemateriaal. Daarnaast kunnen gedetineerden boeken ontlenen via de online catalogus van de stadsbibliotheek.